MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH


TẦNG 6 – 7 – 11 -15 – 19- 20

tang-6-7-11-15-19-20

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH


TẦNG 8 – 12 – 26

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH


TẦNG 9 – 10 -13 – 14 – 17 -18