MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH


TẦNG 6 – 7 – 11 – 15 – 19 – 20

tang-6-7-11-15-19-20