MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH


TẦNG 9 – 10 – 13 – 14 – 17 – 18